La Fundació Institut Guttmann està inclosa dins les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, pel què totes les donacions que rep tenen dret a la següent deducció:

Impost sobre la renda de les persones físiques

Els teus primers 150€ anuals

80% de desgravació

La resta de l’import superior a 150€ anuals

30% de desgravació

Reconeixement a la fidelitat

A partir del tercer any seguit que donis a la mateixa entitat un import sempre igual o superior, en lloc d’un 30%, podràs desgravar un 35% sobre la resta de l’import de 150€

A més, les donacions de persones físiques que rep l’Institut Guttmann, d’acord amb la Llei 21/2005, per ser un a entitat que fomenta la investigació científica i el desenvolupament, poden deduir un 25% addicional, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Impost sobre societats

Les empreses podeu deduir un 35% de l’import donat a l’entitat.

Reconeixement a la fidelitat

A partir del tercer any seguit que doneu a la mateixa entitat un import sempre igual o superior, en lloc d’un 35%, podreu desgravar un 40%.

La Fundació emet per a cada donant un document certificant de donació amb l’import total de les aportacions que ha realitzat durant l’any fiscal anterior per tal que el pugui presentar en la seva declaració de la renda. A tal efecte serà imprescindible aportar les següents dades del donant: nom i cognoms o raó social, NIF o CIF i domicili fiscal.

EXEMPLES PER A PERSONES FÍSIQUES
Si fas una donació trimestral de 30€, és a dir dones un total de 120€ l’any. A la declaració de la renda podràs desgravar un 80% d’aquest import (el que equival a 96€) i un 25% addicional també d’aquest import (el que equival a 30€). En total, a la declaració de la renda podràs desgravar 126€.

 

DONACIÓ ANUAL REALITZADA = 120€
COST REAL PER A TU = -6€

Si fas una donació anual de 300€. A la declaració de la renda podràs desgravar un 80% dels primers 150€ (el que equival a 120€), el 30% dels 150€ restants (el que equival a 45€) i un 25% addicional també de l’import total de la donació (el que equival a 75€). En total, a la declaració de la renda podràs desgravar 240€.

 

DONACIÓ ANUAL REALITZADA = 300€
COST REAL PER A TU = 60€